Plan zajęć

6.30 – 7.30Schodzenie się dzieci do przedszkola. Własna aktywność dzieci: – zabawy w kącikach zainteresowań, – wykonywanie zadań indywidualnych, -ćwiczenia i zabawy ruchowe
7.30 – 8.45Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe Rozwijające percepcję wzrokową i słuchowa, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8.45 – 9.00Przygotowanie do śniadania (zabiegi higieniczne, czynności porządkowe)
9.00 – 9.30Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.30 –11.45Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Rozmowy indywidualne.

 
11.45 -12.00Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.00–12.30Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 –13.30Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Dzieci starsze – zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.  
13.45 –14.00Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku  
14.00 –14.30Podwieczorek przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.  
14.30 –16.30Zabawy dydaktyczne, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe  w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.