Regulamin Wolontariatu

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Wstęp

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. 

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 2. Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 • Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
 • Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.
 • Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła. Opiekunowie Koła zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła, a także są  łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

§ 2 Cele działania

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 3. Rozwijanie      wśród młodzieży       szkolnej           postawy          zaangażowania           na        rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym
 6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku.
 7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
 8. Niesienie pomocy innym.
 9. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 10. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
 11. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.
 12. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
 13. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
 14. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

§ 3 Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:  środowisko szkolne i środowisko lokalne. 

Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

 • na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 
  • Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym
  • Współpraca z biblioteką szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży, 
  • Współpraca z Samorządem Szkolnym. Włączanie się w organizację imprez szkolnych
 • poza terenem szkoły: 
  • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. 
  • Współpraca z GOPS, DOPS, domami dziecka, schroniskami dla zwierząt, 

§ 4 Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
 10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole

Wolontariatu lub tez nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji .

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

§ 5 Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • List gratulacyjny do rodziców.
 • Nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy 
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania.

§ 6 Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów

 • Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo- kontrolnemu.
 • W ramach podejmowanych działań SKW stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa Dyrektor Szkoły.
 • Pracą SKW kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:   o Zatwierdzony przez Dyrektora szkoły opiekun SKW, 
  • Wybrani przez członków SKW jego przewodniczący, sekretarz i skarbnik
 • Wybory członków Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu dokonują się podczas wrześniowego zebrania SKW, w którym uczestniczy przynajmniej połowa jego członków.  Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu wybierany jest na jednoroczną kadencję, która może zostać przedłużona na kolejny rok.  Uzupełnienie wakujących członków Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu dokonuje się podczas zebrania, w którym uczestniczy przynajmniej połowa jego członków.
 • Do zadań Zarządu Szkolnego Koła Wolontariatu należy:  
  • Planowanie kierunków działalności SKW w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości; 
  • Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami;   o Inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji;   o Ustalanie terminu zebrań SKW;  o Przyjmowanie i usuwanie członków;   o Reprezentowanie Koła na zewnątrz;  
  • Stały kontakt z Dyrekcją ZSO w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;  
  • Proponowanie zmian regulaminu SKW;  
  • Decydowanie o wydatkach SKW i kontrola działalności finansowej;   o Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności SKW przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają  Dyrektorowi Szkoły.  
 • Sekretarz Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu prowadzi dokumentację działalności SKW.
 • Do obowiązków skarbnika należy:  
  • Prowadzenie rejestru wpływów i wydatków;  
  • Czuwanie wraz z opiekunem SKW nad prawidłowością operacji majątkowych zgodnie z decyzjami Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu;  
  • Składanie krótkiego, rocznego sprawozdania pisemnego Zarządowi Szkolnego Koła Wolontariatu.
 • Do zadania koordynatorów należy:
  • Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy. o Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
  • Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
  • Reprezentowanie wolontariuszy. o  Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła. o  Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
  • Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
 • Członkostwo w SKW ustaje przez:   o Ukończenie lub zmianę szkoły;   o Dobrowolne wystąpienie; 
  • Skreślenie przez Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu oparte na opinii sądu koleżeńskiego. 
 • Przyznanie członkostwa SKW dokonuje Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu na wniosek ubiegającego się opatrzony zgodą rodziców.   
 • Uroczyste przyjęcie w poczet członków SKW i wręczenie dokumentu przynależności następuje po przyznaniu członkostwa przez Zarząd SKW.

§ 7 Sposoby ewaluacji:

 • Sprawozdanie z pracy szkolnego wolontariatu;
 • Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • Zdjęcia z imprez;
 • Podziękowania od osób i instytucji;
 • Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;

§ 8 Majątek i fundusze

 • Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu;
 • Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Koło Wolontariatu;
 • Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się opiekunowie Koła i wszyscy jego członkowie.
 • Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze niepublicznym. Na każdą zbiórkę zgodę wyraża Dyrektor szkoły. Każda zbiórka musi mieć jasno określony cel i prowadzoną dokumentację prezentującą przebieg zbiórki, kwotę zebranych środków i protokół przekazania.
 • Wszystkie fundusze otrzymane na cele charytatywne są majątkiem Koła. Jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym znakiem mogą być wydawane tylko za zgodą

Zarządu Szkolnego Koła Wolontariatu.

 • Zebrane fundusze skarbnik przekazuje opiekunowi SKW.

§ 9 Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

 1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
 2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.
 3. Rezygnacja z pracy w wolontariacie nie oznacza uniknięcia nagan oraz obniżenie oceny z zachowania, jeśli uczeń nie wywiązywał się (w okresie wcześniejszym niż dwa tygodnie od złożenia rezygnacji) z powierzonych mu obowiązków.

§10 Nazwa i symbole

 1. SKW przyjmuje nazwę: Szkolne Koło Wolontariatu z siedzibą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Przyszowie. 
 2. Koło może używać w korespondencji oraz podczas przeprowadzanych akcji zastrzeżonego znaku z niezbędnym podpisem pod nim: Szkolne Koło Wolontariatu „Połączmy nasze serca” z siedzibą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowie.
 3. Logo SKW może być używane tylko i wyłącznie przez członków klubu w sposób nienaruszający jego formy graficznej, kolorystycznej oraz symboliki. Logo SKW wygląda w sposób zaprezentowany poniżej i nie mogą być wprowadzane jakiekolwiek zmiany w stylistyce.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. W przypadku świadomego naruszania go Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z SKW.
 2. Zmiana Regulaminu następuje na wniosek Zarządu SKW po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZSO. 
 3. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 4. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. Decyzje o rozwiązaniu SKW podejmuje Dyrektor  na wniosek Zarządu Szkolnego Koła Wolontariatu.
 5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
 6. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.
 7. Likwidację majątku SKW przeprowadza ostatni Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu, a majątek SKW spożytkowany zostaje zgodnie z decyzją Zarządu Szkolnego Koła Wolontariatu i wolą członków – zawsze na cele charytatywne.
 8. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SKW w dn.         r. i wchodzi w życie z dn.            r.

 Kinga Sulich                         Małgorzata Skrok

Klaudia Sulich                       Marta Serafin

Wiktoria Kozioł                     Dorota Sulich

Gabrysia Janiec                      Jolanta Szewc                                  

Anna Bednarczyk

(data i podpisy uczniów         (data i podpis opiekuna SKW)        

(data i podpis dyrektora szkoły)

wchodzących w skład Komitetu Założycielskiego SKW