Procedury informacyjne COVID – 19

przez admin

PROCEDURA

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Wójta Gminy Bojanów, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus).

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020r.

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia, u pracownika, rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

II. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola

III. Postanowienia ogólne

 1. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Przez niepokojące objawy rozumie się:
 • wysoką temperaturę,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 2. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola.
 3. W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
  Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

IV. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
 • Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
 • Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.

 V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola podczas przebywania w placówce

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 2. niezwłocznie odsunąć go od pracy,
 3. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,
 4. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
 5. powiadomić o zaistniałej sytuacji Wójta Gminy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 6. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 7. niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
 8. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
 9. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,
 10. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
 11. powiadomić o zaistniałej sytuacji Wójta Gminy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 12. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
 13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
  o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 14. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 15. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.
 16. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

VI. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 2. każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie
  w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 3. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 4. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 5. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 6. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 7. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 8. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 9. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 10. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części
  IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli, tel. 15 842 53 42
 3. Lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112
 4. CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

    

ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W PRZYSZOWIE  W TRACIE TRWANIA PANDEMII COVID- 19

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej, wyznaczonej sali pod opieką tych samych nauczycieli (w miarę możliwości).
 2. Po wejściu do sali, dziecko powinno umyć ręce wodą z mydłem pod nadzorem opiekuna.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 4. Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z zabawek łatwych do dezynfekcji.
 5. Sale, w których będą przebywały dzieci będą regularnie wietrzone.
 6. Nauczyciele w miarę możliwość utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem. Gestem, słowem oraz wszelkimi własnymi metodami komunikują się z dzieckiem.
 7. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 8. Nauczyciele pracując z dziećmi samodzielnie dobierają treści programowe, metody pracy i formę opieki dbając o bezpieczeństwo swoje i dzieci.
 9. Nauczyciele oraz personel opiekujący się dziećmi będzie zaopatrzony
  w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 10. Nauczyciele i personel pracujący w przedszkolu powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu w Przyszowie podczas trwania pandemii COVID- 19

 1. Rodzice/opiekunowie powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj.
  w przypadku dorosłych rękawiczki i maseczki.
 2. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu, zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol główny) z zachowaniem zasady – 1 rodzic
  z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) z zachowaniem zasady – 1 rodzic
  z dzieckiem na 15 m2 (dzieci 3-letnie oraz nowoprzyjęte do przedszkola). W pozostałych przypadkach rodzic/opiekun pozostaje na zewnątrz budynku przedszkola.
 4. Po wejściu do przedszkola w obecności rodzica, dziecku będzie mierzona temperatura.
 5. Przy zauważeniu przez wychowawcę u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko) rodzic/opiekun bezwzględnie musi odebrać dziecko z przedszkola.
 6. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić przedszkole o diagnozie lekarskiej dziecka.
 7. Przedszkole zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek wyżej wymienione objawy po wejściu dziecka do budynku.
 8. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.
 9. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek, rysunków i książek oraz innych przedmiotów.
 10. Ubrania na przebranie dziecka powinny odpowiednio być przygotowane: uprane
  i wyprasowane (bez toreb, worków, reklamówek) wnoszone są przez dzieci do szatni
  i odłożone na półkę.
 11. Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się na zasadach wymienionych
  w punktach: 1, 2 i 3.
 12. O wejściu do budynku przedszkola decyduje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 13. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz
  w trakcie zabawy.