OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ROBOTNIK GOSPODARCZY

przez admin

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W PRZYSZOWIE – ZAPUŚCIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ROBOTNIK GOSPODARCZY WYMAGANIA FORMALNE:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnik gospodarczy.

WYMAGANIA DODATKOWE

Wymagane umiejętności i cechy kandydata:

1. Umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń.

2. Sumienność, uczciwość,  punktualność,  komunikatywność,  pracowitość.

3. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:

a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek),

b) prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych. (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),

c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),

d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie,)

e) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego).

2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.).

3. Prace porządkowe wokół obejścia szkoły: koszenie trawników wokół szkoły , sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.

4. Obsługa elektronarzędzi.

5. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

6. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie – Zapuściu.

WARUNKI PRACY I PŁACY:

1. Wymiar czasu pracy:  etat

2.Warunki płacy: Wynagrodzenie w/g regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie – Zapuściu i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.).

3. Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie – Zapuściu.

4. Zatrudnienie na stanowisku: ROBOTNIK GOSPODARCZY.

5. Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie , CV.

2. Dokumenty ukończenia szkoły i dokumenty potwierdzające  posiadanie kwalifikacji i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku robotnik gospodarczy.

3. Dokumenty potwierdzające – uprawnienia elektryczne, wodno – kanalizacyjne, obsługi pieców CO -uprawnienia gazowe – w miarę posiadania.

   

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty  należy składać do dnia 2 marca 2018 r.  do godz. 15.30  

 w sekretariacie szkoły w godzinach od 07:30-15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu)  na  adres szkoły:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie – Zapuściu
Przyszów, ul. Jana Pawła II 64
37-433 Bojanów